Læreplanendringene (fra og med 21.06.2013)

___________________________

Endringer i læreplanen

Endringen ble vedtatt 21.06.13, og det er derfor ikke mulig å lage ny lærebok til skoleåret 13/14. Den nye boka var klar høsten 2014. Vi anbefaler at man bruker ny bok. Under ser du en oversikt over endringer du må være klar over dersom du benytter boken fra 2009.

Endringer i 1T

Stoff som går ut

 • Uavhengighet, betinget sannsynlighet og binomiske modeller

Nytt stoff

 • Geometri
  Elevene skal kunne lage og bruke skisser og tegninger til å formulere problemstillinger, i oppgaveløsing, og presentere og grunngi løysingene med og uten bruk av digitale verktøy.
 • Funksjonslære
  Elevene skal kunne bruke digitale verktøy til å framstille og analysere kombinasjoner av polynomfunksjonar, rotfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner
 • Det er endringer i ordlyden i flere andre punkter i planen

Konsekvenser for Sinus 1T

 • Kapittel 7.5, andre del av 9.5, samt 9.6, 9.8 og 9.9 går ut.
 • I praksis er det lite nytt som må inn. Det aller meste er dekket av dagens Sinus 1T med noen mindre unntak.
 • Elevene må kunne lage geometriske skisser i for eksempel GeoGebra. Elevene kan trygt lese Kapittel 1 Geometri i nåværende bok og i tillegg lære å lage mangekanter i GeoGebra.
 • Vi legger inn et alternativt delkapittel 7.5 med potensfunksjoner og rotfunksjoner.
 • Kapittel 9.7 bygger delvis på kjennskap til betinget sannsynlighet. Vi lager derfor to nye kapittel i sannsynlighetsom blir lagt ut på nettet, men elevene kan godt lese stoffet fra eksisterende bok. 
  De erstatter andre del av 9.5, 9.6 og 9.7.

___________________________

Vi har lagt ut to delkapitler om bruk av GeoGebra i geometri knyttet til det nye punktet i læreplanen (se nedenfor), et tillegg til delkapittel 7.5 og to nye delkapitler i sannsynlighetsregning.

            1.7 Digitale hjelpemidler i geometri

            1.8 Digital tegning av vinkler

De ligger som delkapitler til kapittel 1 Geometri her på nettstedet.

             7.5 Tillegg: Potensfunksjoner og rotfunksjoner

Dette ligger som en fil under delkapittel 7.5 i menyen til venstre.

Vi har erstattet delkapitlene 9. 5, 9.6 og 9.7 med to nye delkapitler

              Uavhengige og avhengige hendinger

som ligger under delkapitlene 9.5, 9.6 og 9.7 i menyen til venstre. Disse delkapitlene erstatter delkapitlene i 2007-utgaven av Sinus 1T-boka. De er hentet fra den nye utgaven av Sinus 1T. 

___________________________