4 Andregradsuttrykk

Mål for opplæringen er at elever skal kunne Kapittel4

  • gjøre greie for funksjonsbegrepet og kunne omsette mellom ulike representasjoner av funksjoner, tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innholdet i ulike tekster
  • vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en formålstjenlig måte
  • omforme uttrykk og løse likninger, ulikheter og likningssystem av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner, både ved regning og med digitale verktøy
  • omforme ei praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det matematiske problemet både med og uten digitale verktøy, presentere og grunngi løsningen og vurdere gyldighetsområde og avgrensninger