5 Potenser og logaritmer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne[

Kapittel5

  • tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innholdet i ulike tekster, vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en formålstjenlig måte
  • regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk, bruke kvadratsetningene og lage fullstendige kvadrater
  • omforme uttrykk og løse likninger, ulikheter og likningssystem av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner, både ved regning og med digitale verktøy